Gå till sidans huvudinnehåll

Integritetspolicy – Begravningsbyrå Momento Aktiebolag

To read our privacy policy in English, click here.

Sammanfattning

 • Begravningsbyrå Momento AB, org.nr 556417–2210, (”Momento”) är personuppgiftsansvarig om inte denna integritetspolicy anger annat.
 • Denna integritetspolicy beskriver hur Momento behandlar dina personuppgifter när du besöker vår hemsida eller interagerar med oss på olika sätt.
 • Vi behandlar personuppgifter som behövs för att kunna erbjuda dig våra produkter och tjänster.
 • Vi delar dina personuppgifter med leverantörer, samarbetspartners och bolag inom Fonuskoncernen för att exempelvis kunna leverera den tjänst du efterfrågar.
 • I samband med att vi delar dina personuppgifter enligt ovan kan vissa uppgifter komma att överföras till tredjeland.
 • Som registrerad har du alltid vissa rättigheter i förhållande till vår behandling av dina personuppgifter.
 • Informationen i denna integritetspolicy kan komma att uppdateras löpande. Du hittar alltid den senaste versionen på denna sida.
 • Om du har några frågor om hur vi hanterar dina personuppgifter, hör av dig till vårt Dataskyddsombud på dataskyddsombud@momentobyraerna.se

Du finner fullständig information om behandlingen av dina personuppgifter under rubrikerna nedan.

Inledning

Vem gäller policyn för

Denna integritetspolicy förklarar hur Momento behandlar dina personuppgifter när du är kund till oss eller anhörig till en av våra kunder, besöker vår hemsida eller använder någon av våra digitala tjänster. Policyn beskriver även hur dina personuppgifter behandlas om du deltar i en begravningsceremoni som livesänds.

Vem ansvarar för vad

Begravningsbyrå Momento AB, org.nr 556417–2210, med adress Ringvägen 100​, 118 60 Stockholm och postadress Box 4063, 102 61 Stockholm, (”Momento”) är personuppgiftsansvarig om inget annat anges nedan.

Fonuskoncernen

Momento ingår i en koncern tillsammans med bland annat Fonus och Familjens Jurist. Behandlingen av dina personuppgifter hos Fonus respektive Familjens Jurist regleras enligt deras integritetspolicys.

Övriga samarbetspartners

Momento existerar i ett nätverk av relaterade tjänster som består av koncernbolag och andra samarbetspartners. Som utgångspunkt ansvarar Momento för behandlingen av dina personuppgifter som vår kund. Ibland delar vi dina personuppgifter med samarbetspartners, till exempel när du uttryckligen ber oss göra det för att få ta del av förmånliga erbjudanden. Dessa samarbetspartners kommer då att ansvara för dina personuppgifter i enlighet med deras personuppgiftspolicys.

Vi ingår alltid lämpliga avtal för delningen av dina personuppgifter med våra samarbetspartners och vi säljer aldrig dina personuppgifter.

Kontaktuppgifter

Momento har adressen Ringvägen 100​, 118 60 Stockholm och postadress Box 4063, 102 61 Stockholm.

För att övervaka hur vi behandlar personuppgifter har vi utsett ett Dataskyddsombud som du alltid kan kontakta med frågor rörande hantering av dina personuppgifter, lämpligtvis på e-post till dataskyddsombud@momentobyraerna.se

Personuppgifter som Momento behandlar

Integritetspolicys kan vara svåra att överblicka och vi gör vårt yttersta för att vara så transparanta som möjligt. I detta avsnitt beskriver vi vilka personuppgifter vi behandlar om dig på två olika sätt.

För det första delar vi upp informationen i kategorier av personuppgifter. För det andra delar vi upp informationen utifrån varifrån den kommer. Dessa uppdelningar gör vi just för att denna integritetspolicy ska vara begriplig.

Kategorier av personuppgifter

Momento behandlar olika typer av personuppgifter om dig som vi kategoriserar på följande sätt:

 • Identitetsinformation (exempelvis för- och efternamn samt ditt personnummer)
 • Kontaktuppgifter (exempelvis e-postadress, telefonnummer och adress)
 • Betalningsinformation (exempelvis uppgift om din bank samt dina kontouppgifter)
 • Ärendedata (exempelvis uppgift om pågående och avslutade ärenden)
 • Enhetsinformation (exempelvis IP-adress och webbläsarinställningar)
 • Arbetsrelaterad data (exempelvis yrke och arbetsplats på dig som kontaktperson i samband med transportuppdrag)
 • Information om anhörig (exempelvis kontaktperson och namn på barn)
 • Känsliga personuppgifter (exempelvis hälsouppgifter och uppgifter om missförhållanden)

Varifrån vi hämtar personuppgifter

Information som du ger till oss

I samband med att du interagerar med Momento på olika sätt, till exempel genom att skicka in en planering via begravningsplaneraren eller genom att boka en tid hos en av våra rådgivare, kommer du att ge information till oss direkt. Exakt vilken information som vi får beror på sammanhanget för vår interaktion.

Som exempel kommer vi alltid att begära in ditt namn, ditt personnummer och dina kontaktuppgifter när du som beställare bokar en tid eller ingår avtal med oss.

Beställaren av våra tjänster kan ange kontaktuppgifter till en medplanerare vid bokning eller så lämnar du, i rollen av medplanerare, själv din information vid ett möte som du deltar i. Det gör du för att sedan kunna legitimera dig digitalt med BankID för att kopplas till rätt ärende i Mina sidor.

Information som vi noterar om dig

I samband med ärende/bokad tid kommer vi att skapa ett ärende kopplat till dig där vi fortlöpande uppdaterar vad vi gör i ärendet på uppdrag av dig.

Utöver information som du aktivt tillhandahåller oss med, lämnar du ifrån dig information till oss på andra sätt, medvetet eller omedvetet. Till exempel använder vi olika typer av spårningsteknik på vår hemsida och i våra e-postutskick som syftar till att ge oss statistik och hjälpa oss att förbättra våra tjänster och vårt erbjudande.

Här hittar du mer information om hur vår hemsida använder cookies och hur du stänger av dessa.

Information som vi får från andra källor

Vi kan komma att hämta information om dig från allmänt tillgängliga källor. Exempelvis inhämtas uppgifter från offentliga register (SPAR) för att vara säkra på att vi har rätt adressuppgifter till dig. Vi hämtar information om dig i form av släktutredning från Skatteverket. Vi kan även insamla uppgifter om kreditvärdighet från kreditvärdighetsinstitut, banker eller upplysningsföretag, i de fall det är nödvändigt.

När vi utför transportuppdrag kan vi få uppgifterna från personal på exempelvis sjukhuset eller äldreboendet där vi hämtar den avlidna.

Vi inhämtar uppgifter om dig i egenskap av medplanerare från beställaren och kan även få uppgifter om dig från andra anhöriga.

I samband med att du beställer en gravsten eller textkomplettering av befintlig gravsten inhämtar vi även information om vem som är gravrättsinnehavare från Svenska kyrkan, kyrkogårdsförvaltningen eller beställaren (i de fall beställaren är en annan än den som är gravrättsinnehavare).

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Personuppgiftsbehandlingen “beror på”

För att skapa översikt över hur vi behandlar dina personuppgifter för diverse olika ändamål har vi tagit fram översiktskartor i slutet av denna integritetspolicy som preciserar ändamål (varför vi behandlar dina uppgifter), rättslig grund (vilken rätt vi har att behandla dina personuppgifter), lagringstid (hur länge vi sparar dina personuppgifter) samt kategorier av personuppgifter och mottagare av personuppgifter.

Ändamål och rättslig grund

Momento behandlar dina personuppgifter för specifika ändamål. Det innebär att vi alltid definierar ”varför” vi behandlar dina personuppgifter. För varje ändamål har vi identifierat en rättslig grund.

De vanligaste rättsliga grunderna för vår personuppgiftsbehandling är:

 • Avtal med dig;
 • Rättsliga skyldigheter som åvilar Momento; samt
 • Momentos berättigade intresse.

I undantagsfall, till exempel för att få berätta om flera av våra tjänster till dig genom marknadsföring, inhämtar vi ditt uttryckliga samtycke till att behandla din kontaktinformation för detta ändamål. I dessa fall kan du när som helst återkalla ditt samtycke och då kommer vi att sluta att behandla dina personuppgifter för detta ändamål.

För mer information om varför vi behandlar dina personuppgifter samt vilken rättslig grund vi stödjer oss på i varje behandling har vi tagit fram översiktskartorna i slutet på denna integritetspolicy.

Du kan också alltid vända dig till vårt Dataskyddsombud med frågor på dataskyddsombud@momentobyraerna.se

Ärendehantering hos Momento

Momento erbjuder dig möjligheter att beställa produkter och tjänster, använda våra digitala tjänster och boka ett personligt möte för begravningsrådgivning. När du vill boka ett möte och fyller i en fritextruta i ett formulär på en av våra hemsidor, använder rådgivaren informationen inför ert möte. Vi antecknar löpande i ditt begravningsärende för att kunna administrera, planera och genomföra vårt uppdrag för dig. Det gör vi även för att vi ska kunna fakturera dig korrekt samt uppfylla krav enligt bokföringslagen, skydda oss mot reklamationer, föra statistik samt att erbjuda relaterade tjänster till dig.

Om du beställer Försäkringsinventering så inhämtar vi information från andra källor för att undersöka vilka försäkringar som dödsboet innehar. För att genomföra Försäkringsinventeringen krävs information om efterlevande make/ maka sambo eller registrerad partner samt dödsfallsintyg med släktutredning från Skatteverket. Adress avser den avlidna, men med anledning av att även släktskap framgår kan den vara gemensam för en anhörig.

Utöver de uppgifter du själv lämnar till oss för vår ärendehantering kan vi också komma att samla in teknisk information såsom din IP-adress och teknisk information om den utrustning som används om detta krävs.

Särskilt om Mina sidor

Mina sidor är en informationssajt relaterad till begravningsplanering där du har en digital kundmapp med information om begravningen och dokument som behövs för att förvalta dödsboet (såsom avtal, dödsfallsintyg med släktutredning mm). I Mina sidor finns även en gemensamhetsyta för dig som beställare och eventuell medplanerare.

När du har påbörjat och sparat en planering i Begravningsplaneraren kan du logga in på Mina sidor för att återuppta planeringen eller för att skicka in den till Momento inför ett bokat möte. Efter mötet kan du logga in på Mina sidor, se ditt ärende, få en digital version av kundmappen samt nå en gemensamhetsyta. Under mötet med Momento kan du ge tillgång till begravningsärendet till fler, så kallade medplanerare.

Vem som helst kan med hjälp av BankID logga in på Mina sidor. Vid första inloggningen behöver användaren godkänna Momento integritetspolicy och ange sina kontaktuppgifter. Som medplanerarare kan du, efter att beställaren eller du själv uppgett dig som medplanerare i ett ärende, legitimera dig digitalt med BankID och på så sätt kopplas till rätt ärende i Mina sidor. Utan ett pågående begravningsärende eller om det har gått minst sju (7) år sedan en begravningsplanering via Momento är det väldigt tomt inne på Mina sidor.

Momento har avtal som rättslig grund gällande behandlingen av dina personuppgifter i Mina sidor om du är beställare. I övrigt har vi ett berättigat intresse av att behandla personuppgifter som tillhör medplanerare, gravrättsinnehavare och/eller de personer som finns listade på ”Dödsfallsintyg med släktutredning” samt av att behandla uppgifterna för att kunna följa statistik.

Särskilt om direktsända ceremonier

Vi erbjuder anhöriga som inte kan närvara fysiskt vid ceremonin möjlighet att kunna delta digitalt. Du får information om eventuell direktsändning av ceremonin på den avlidnas minnessida samt i form av skyltar i ceremonilokalen samt via vår närvarande representant som ansvarar för att sända ceremonin. Det kan även stå i dödsannonsen om anhöriga önskar detta. Vid en eftersändning krävs kod.

Vi spelar in den direktsända begravningsceremonin för att kvalitetssäkra vid mottagarens dåliga nätverk eller andra problem som till exempel inte tillräckligt kvalité på utrustning eller handhavandefel hos mottagaren, eller om en anhörig befinner sig i annan tidszon eller av hälsoskäl inte har möjlighet att se begravningen. Vid dessa undantagsfall sker eftersändning.

Momento gör även stickprov för att säkra att våra rutiner för direktsända ceremonier efterföljs. Det görs genom att en anställd med särskilt ansvar för direktsända ceremonier, två gånger i månaden, kontrollerar informationstext, placering av stativ samt ljudet. Vi kontrollerar även att ingen av de anhöriga är identifierbara på filmen. Inga inspelade ceremonier sparas längre än trettio (30) dagar.

Särskilt om Vita Arkivet

I Vita Arkivet kan du fylla i tankar och önskemål som dina nära och kära ska få ta del av från din stund på jorden och för att underlätta för dina anhöriga. Du kan skriva ner vilken typ av begravning du önskar, vad som ska hända med eventuella husdjur, eller vad de anhöriga ska göra med dina brev och dagböcker. Ofta finns också praktiska saker som är bra att veta, som var nycklar och viktiga papper förvaras.

Användandet av Vita Arkivet är kostnadsfritt och tillgängligt med hjälp av BankID för alla över 16 år.

Rättslig grund för behandlingen av dina personuppgifter i Vita Arkivet är avtal sett till att du godtar våra användningsvillkor. Du kan dock närsomhelst radera ditt Vita Arkiv direkt i tjänsten. Du raderar ditt konto genom att klicka på ”Mitt konto” från startsidan och därefter på ”Radera mitt Vita Arkiv”.

Särskilt om Aktivering av medlemsförmåner

Fonuskoncernen ägs och styrs av ett stort antal organisationer, våra ”medlemmar”. Bland dessa finns stora kooperativa företag, bostadsrättsföreningar, fackliga organisationer och en mängd olika intresseföreningar runt om i Sverige. Som medlem hos våra medlemmar har du rätt till förmåner hos våra begravningsbyråer, hos Fonus och hos Familjens Jurist.

För att använda en sådan förmån behöver du uppge vilken organisation du eller någon annan anhörig är medlem i. För de allra flesta organisationer gör vi endast en notering i form av ”medlemsförmån aktiverad” i din profil. Vi registrerar alltså inte uppgift om eventuell facklig tillhörighet eller annat engagemang som potentiellt kan betraktas som känsligt. För vissa större organisationer registrerar vi ditt medlemskap dels för att aktivera medlemsförmånen, dels för att föra statistik om hur dessa förmåner nyttjas.

De organisationer som vi registrerar medlemskap i är följande:

 • HSB
 • Hyresgästföreningen, Riksförbundet
 • Riksbyggen ekonomisk förening
 • Folksam ömsesidig livförsäkring
 • Folksam ömsesidig sakförsäkring
 • Kooperativa förbundet KF (Coop-medlemmar)
 • PRO, Pensionärernas Riksorganisation
 • SKPF Pensionärerna
 • Föreningen svenskar i världen

Rättslig grund för att vi behandlar uppgift om ditt medlemskap för att du ska kunna nyttja medlemsförmån är avtal. Rättslig grund för vår registrering av aktuell medlemsorganisation för statistikändamål är Momentos berättigade intresse av att informera dessa organisationer om hur deras medlemmar nyttjar prisavdragen hos oss.

Särskilt om Minnessidorna

Momentos minnessidor är en digital samlingsplats där du som familjemedlem, vän eller närstående kan minnas den avlidna. På minnessidorna kan du även få information om begravningen, anmäla dig till eventuell minnesstund, beställa blommor eller ge en minnesgåva.

Vi behandlar begränsat med personuppgifter om anhöriga i samband med tillhandahållandet av minnessidorna. Det handlar om information om lämnade minnesgåvor, blombeställningar och anmälningar till minnesstund som vi lämnar till beställaren av begravningen.

Om du väljer att publicera en hälsning eller liknande på minnessidorna kommer vi att behandla de personuppgifter som du anger själv i fritextfält. Vid anmälan till minnesstund uppmanar vi dig även att ange kostpreferenser.

Personuppgiftsbehandlingen regleras även av vår leverantör av tjänsten, Adstate, och deras särskilda personuppgiftspolicy som du hittar här.

Särskilt om vår visselblåsarfunktion

Momento har ett rapporteringssystem för att kunna ta emot information från dig om eventuella missförhållanden i vår verksamhet samt för att kunna följa upp dessa ärenden.

Vi behandlar de uppgifter som du rapporterar in, som kan vara uppgifter om missförhållanden inbegripet brottsmisstanke och/eller känsliga personuppgifter. Uppgifter om missförhållanden som rapporteras in inklusive brottsmisstankar är nödvändiga för att fullgöra vår rättsliga förpliktelse i den så kallade visselblåsarlagen (lagen om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden). Känsliga personuppgifter som rapporteras in ska styrka ett missförhållande och behövas för att fastställa rättsliga anspråk.

Om du väljer att vara anonym säkerställer vi din anonymitet genom både tekniska och organisatoriska åtgärder. Om du väljer att inte vara anonym behandlar vår systemleverantör dina personuppgifter för att kunna göra en initial bedömning av hur ärendet ska tas vidare. Alla uppgifter som rapporteras in som inte är relevanta kommer raderas av leverantören. Läs mer om visselblåsning här.

När ett inrapporterat ärende har behövt följas upp raderas personuppgifterna i ärendet senast två (2) år efter ärendets avslut.

Ytterligare ändamål

Denna integritetspolicy beskriver hur och varför vi behandlar dina personuppgifter, genom avsnittet ovan, samt genom de avslutande översiktskartorna. Om Momento trots detta skulle önska använda dina personuppgifter på något vis som inte överensstämmer med denna policy, kommer vi att informera dig om sådan avsedd användning innan, eller, senast, när dina uppgifter samlas in. I yttersta undantagsfall, när vi inte har lyckats informera dig om sådan ytterligare användning i samband med insamlingen av dina uppgifter, men innan vi börjar använda dina personuppgifter på ett sådant sätt.

Så delar vi dina personuppgifter

Kategorier av mottagare

Vi lämnar endast ut dina personuppgifter till dig eller de parter som av olika berättigade skäl behöver dem. Vi lämnar aldrig ut eller delar dina uppgifter utan ett specifikt rättsligt stöd. Varje organisation vi lämnar ut uppgifter till ansvarar för att förvalta dina personuppgifter säkert och enligt lag.

Vi har nedan kategoriserat de mottagare som vi delar eller kan komma att dela dina personuppgifter med i sju (7) olika kategorier. För mer information om när vi delar dina personuppgifter med andra, kontakta vårt Dataskyddsombud på dataskyddsombud@momentobyraerna.se

Församlingar

Vi delar personuppgifter om dig som anhörig i egenskap av beställare eller kontaktperson till aktuell församling eller kyrkogårdsförvaltning i samband med exempelvis bokning av begravningsceremoni eller gravsättning.

Myndighet

Vi kan komma att dela personuppgifter om dig med myndigheter när vi är skyldiga att göra det eller när du specifikt ber oss om det. Som exempel kommer vi att dela dina kontaktuppgifter med aktuell region när vi utför begravningstransport för dem.

Koncernbolag

Ibland behöver Momento dela dina personuppgifter med andra företag inom Fonuskoncernen. Det kan till exempel handla om att du önskar hjälp med bouppteckning i samband med ditt begravningsärende och du ber oss att förmedla dina kontaktuppgifter till Familjens Jurist.

Leverantörer

Ibland behöver vi dela dina personuppgifter med bolag som behandlar dina personuppgifter enligt våra instruktioner, så kallade personuppgiftsbiträden. Denna kategori av mottagare kan handla om systemleverantörer samt affärskonsulter.

Samarbetspartners

Momento samarbetar med såväl lokala företagare (till exempel florister och musiker) som nationella bolag för fastighetsförmedling för att du ska få förmånliga erbjudanden på bland annat begravningstjänster och bostadsvärdering. Vi delar huvudsakligen dina kontaktuppgifter i egenskap av kontaktperson eller beställare till våra samarbetspartners.

Tredjelandsöverföring

Vi strävar efter att endast behandla dina personuppgifter inom EU/EES. När vi behöver dela dina personuppgifter med mottagare utanför EU/EES säkerställer vi att det endast sker till länder som är tillräckligt säkra (har adekvat skyddsnivå) eller att vi vidtar andra lämpliga skyddsåtgärder. Dessa lämpliga skyddsåtgärder inkluderar bland annat att vi använder oss av standardavtal som godkänts av EU-kommissionen (EU-kommissionens standardavtalsklausuler) och att vi alltid analyserar och utvärderar mottagarlandets lagstiftning på eget bevåg. När vi anser att mottagarlandets lagar inte ger ett tillräckligt skydd för dina personuppgifter vidtar vi särskilda åtgärder så att skyddet för dina uppgifter kvarstår vid överföringen av dessa till aktuellt land utanför EU/EES.

För mer information om våra överföringar och skyddsåtgärder vid överföring av personuppgifter till mottagare utanför EU/EES kan du kontakta vårt Dataskyddsombud på dataskyddsombud@momentobyraerna.se

Dina rättigheter

GDPR ger dig som enskild ett flertal olika rättigheter till din personliga information. Momento har rutiner på plats för att du ska kunna utöva dina rättigheter. Du har dessutom alltid rätt att klaga på hur vi behandlar dina personuppgifter till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY). Mer allmän information om dina dataskyddsrättigheter hittar du på IMY:s hemsida tillsammans med myndighetens kontaktuppgifter.

Om du vill utöva dina rättigheter, eller har frågor kring dina rättigheter i förhållande till Momento, vänder du dig till vårt Dataskyddsombud på dataskyddsombud@momentobyraerna.se

Rätt till tillgång

Du har rätt att få tillgång till dina personuppgifter.

Rätt till information

Du har rätt att få information om hur vi behandlar dina personuppgifter. Vi informerar dig genom denna integritetspolicy och genom att svara på frågor från dig.

Rätt till rättelse

Du har rätt att få felaktiga personuppgifter rättade samt rätt att få ofullständiga uppgifter kompletterade.

Rätt att göra invändningar

Du har av personliga skäl rätt att invända mot Momentos personuppgiftsbehandling som sker med grund i ett allmänt intresse, eller i ett av våra berättigade intressen. I en sådan situation upphör behandlingen om det inte föreligger tvingande berättigade skäl som väger tyngre än dina intressen eller om syftet med behandlingen är att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

Invända mot direktmarknadsföring

Behandling som sker för direktmarknadsföring upphör omedelbart om du invänder mot sådan behandling. Observera att du alltid har rätt att återkalla ditt samtycke till att ta emot reklam från oss. Det gör du antingen genom att klicka ”avregistrera mig från utskick” längst ner i mottagen e-post från oss eller genom att kontakta oss eller vårt Dataskyddsombud.

När du invänt mot direktmarknadsföring kommer vi att spara information om detta på vår interna spärrlista för att kunna tillgodose din begäran om att inte bli kontaktad av oss.

Invända mot profilering

Du som registrerad har rätt att inte bli föremål för automatiserat beslutsfattande som har rättsliga följder eller på liknande sätt påverkar dig i betydande grad. Rätten föreligger inte om det är nödvändigt för fullgörande av avtal, tillåts enligt unionsrätt eller nationell rätt som träffar oss eller är grundat på ditt samtycke.

Rätt till begränsning av behandling

Du har rätt att kräva att vår behandling av dina personuppgifter begränsas om uppgifterna behandlas fel, till exempel inte är korrekta, om behandlingen är olaglig, om uppgifterna inte längre behövs för ändamålen. Rätten gäller även i väntan på en bedömning av om det påstådda felet föreligger.

Rätt till radering (”rätten att bli bortglömd”)

Du som registrerad har i viss utsträckning rätt att få dina personuppgifter raderade av oss. Observera att detta inte gäller för uppgifter som vi behöver för ändamålet att uppfylla rättsliga förpliktelser eller för att försvara oss mot rättsliga anspråk, däribland information om att du har varit kund hos oss och ditt ärende hos oss.

Rätt till dataportabilitet

Du har i vissa fall rätt att få ut uppgifter som du tillhandahållit oss och att få uppgifterna överförda till en annan personuppgiftsansvarig. Rätten gäller när vi behandlar personuppgifter automatiserat och med stöd av ditt samtycke eller med grund i avtal.

Säkerhet och datalagring

Hur länge sparar vi dina personuppgifter

Vi sparar dina personuppgifter så länge det behövs för att uppfylla avtalet med dig samt för att uppfylla lagkrav i exempelvis bokföringslagen. Det innebär att vi som längst sparar ärendedata om utförda begravningstjänster i sju (7) år.

Säkerhet och sekretess

Det är viktigt för oss att skydda de personuppgifter om dig som Momento behandlar. Därför har vi vidtagit lämpliga tekniska, organisatoriska och administrativa säkerhetsåtgärder för att försäkra oss om att dina personuppgifter endast behandlas på korrekt sätt. Det innebär bland annat att vi begränsar tillgången till dina personuppgifter så att endast de som behöver dessa har tillgång till dem.

Momento testar och utvärderar våra säkerhetsåtgärder årligen och i händelse av någon typ av säkerhetsincident för att ständigt försäkra oss om att dina uppgifter åtnjuter det höga skydd som de förtjänar.

Uppdateringar och ändringar

Momento arbetar ständigt med att utveckla vår verksamhet och våra digitala tjänster. Det innebär att vi även kommer att uppdatera denna integritetspolicy löpande i samband med att vi planerar att ändra hur vi använder dina personuppgifter.

När vi gör större uppdateringar av hur vi behandlar dina personuppgifter, till exempel för ändamålen med behandlingen, kommer vi meddela dig senast 30 dagar innan ändringen träder i kraft genom e-post, sms, genom tjänsten, eller genom att publicera en ny version på vår webbplats.

Denna informationstext uppdaterades senast 2024-06-20.

Översiktskartor

Ändamål: Tillhandahålla begravningstjänster inklusive gravstensärenden.

Kategorier av personuppgifter:

 • Identitetsinformation
 • Kontaktuppgifter
 • Betalningsinformation
 • Ärendedata
 • Enhetsinformation
 • Arbetsrelaterad data (t.ex. sjukvårdspersonal i transportuppdrag)
 • Information om anhörig
 • Känsliga personuppgifter (t.ex. uppgift om allergi i samband med anmälan till minnesstund)

Rättslig grund:
Huvudsakligen avtal. Delningen av dina personuppgifter med angivna kategorier av mottagare sker när vi är skyldiga enligt lag eller avtalet med dig.

Kategorier av mottagare:

 • Koncernbolag
 • Församlingar
 • Leverantörer
 • Samarbetspartners
 • Myndigheter (t.ex. när Socialtjänst är beställare)

Lagringsperiod:
Vi sparar dina personuppgifter i maximalt sju (7) år för att uppfylla krav i bokföringslagen.

Ändamål: Tillhandahålla digitala tjänster (begravningsplaneraren, gravstensplaneraren, boka online)

Kategorier av personuppgifter:

 • Identitetsinformation
 • Kontaktuppgifter
 • Ärendedata
 • Enhetsinformation
 • Information om anhörig

Rättslig grund:
Avtal.

Kategorier av mottagare:

 • Leverantörer
 • Samarbetspartners
 • Församlingar (kyrkogårdsförvaltning)

Lagringsperiod:
Vi sparar dina personuppgifter i maximalt sju (7) år för att uppfylla krav i bokföringslagen.

Ändamål: Vita Arkivet

Kategorier av personuppgifter:

 • Identitetsinformation
 • Kontaktuppgifter
 • Ärendedata
 • Enhetsinformation
 • Information om anhörig
 • Arbetsrelaterad data
 • Information om anhörig

Rättslig grund:
Avtal.

Kategorier av mottagare:
Inte tillämpligt.

Lagringsperiod:
Vi sparar ditt Vita Arkiv tills vidare eller tills du själv raderar det. Du har även rätt att återkalla ditt Vita Arkiv i pappersform, det gör du via din närmsta Momentobyrå som du hittar här.

Ändamål: Bemöta rättsliga anspråk.

Kategorier av personuppgifter:

 • Identitetsinformation
 • Kontaktuppgifter
 • Betalningsinformation
 • Ärendedata
 • Information om anhörig
 • Känsliga personuppgifter

Rättslig grund:
Det utgör ett berättigat intresse för Momento att kunna bemöta eventuella rättsliga anspråk som riktas mot vår verksamhet.

Kategorier av mottagare:

 • Församlingar 
 • Leverantör
 • Samarbetspartners
 • Myndigheter
 • Koncernbolag

Lagringsperiod:
Personuppgifter somMomento måste spara enligt gällande lag, såsom bokföringslagstiftning, sparas i sju (7) år.

Ändamål: Säkra våra tjänster och vår hemsida

Kategorier av personuppgifter:

 • Enhetsinformation
 • Uppgift om hur du använder våra tjänster och vår hemsida

Rättslig grund:
Det utgör ett berättigat intresse för Momento att säkra våra tjänster och vår hemsida, exempelvis genom säkerhetskopiering för att säkerställa affärskontinuitet och haveriberedskap.

Kategorier av mottagare:

 • Tjänsteleverantör

Lagringsperiod:
Denna behandling pågår under den tid du använder en tjänst. Därefter sparar Momento besöks- och användningsloggar i maximalt 30 dagar.

Ändamål: Uppfylla avtal med samarbetspartners

Kategorier av personuppgifter:

 • Identitetsinformation;
 • Kontaktuppgifter;
 • Ärendedata;
 • Uppgifter om avliden anhörig (vid begravningstransport)

Rättslig grund:
Det utgör ett berättigat intresse för Momento att fullgöra våra avtalsmässiga förpliktelser med tredje part.

Kategorier av mottagare:

 • Leverantörer
 • Myndigheter (till exempel region i transportbolag)
 • Koncernbolag

Lagringsperiod:
Avtal gallras efter sju (7) år plus innevarande år.

Ändamål: Utveckla vår verksamhet

Kategorier av personuppgifter:

 • Identitetsinformation;
 • Kontaktuppgifter;
 • Betalningsinformation
 • Ärendedata
 • Enhetsinformation
 • Information om anhörig

Rättslig grund:
Det utgör ett berättigat intresse för Momento att ständigt förbättra vårt erbjudande till våra kunder samt att utveckla vår verksamhet.

Kategorier av mottagare:

 • Leverantörer
 • Myndigheter
 • Koncernbolag

Lagringsperiod:
Som längst sparar vi dina personuppgifter i sju (7) år.

Ändamål: Marknadsföra våra produkter och tjänster

Kategorier av personuppgifter:

 • Identitetsinformation;
 • Kontaktuppgifter;

Rättslig grund:
Vi förlitar oss på ditt samtycke för att göra digitala utskick och på vårt berättigade intresse för att meddela dig som vår kund om relaterade tjänster och produkter som Fonuskoncernen tillhandahåller. Du kan när som helst avregistrera dig från utskick genom att klicka på länken längst ner i e-postutskicket.

Kategorier av mottagare:

 • Leverantörer
 • Myndigheter 
 • Koncernbolag

Lagringsperiod:
Vi sparar dina personuppgifter för att marknadsföra vår verksamhet i maximalt två (2) år sedan du senast var kund hos oss, eller till dess att du återkallar ditt samtycke till marknadsföring eller avregistrerar dig från utskick via länken i e-postutskicket. Du kan alltid själv radera eventuella kommentarer på våra inlägg i sociala medier.

Ändamål: Kommunicera med dig

Kategorier av personuppgifter:

 • Identitetsinformation;
 • Kontaktuppgifter;
 • Ärendedata

Rättslig grund:
Det utgör ett berättigat intresse för Momento att kunna kommunicera med dig som vår kund för att till exempel genom e-post för att uppdatera dig om hur ditt ärende hos oss fortlöper

Kategorier av mottagare:

 • Leverantörer

Lagringsperiod:
Vi sparar dina personuppgifter så länge vi har ett behov av att kommunicera med dig, i princip till dess att ditt ärende är avslutat, och som längst i maximalt (7) år i enlighet med bokföringslagen. Du kan när som helst invända mot att vi använder dina personuppgifter för att kommunicera med dig och då kommer vi fortsatt inte att göra det om vi inte har tungt vägande skäl för det.

Ändamål: Beställa varor och tjänster från dig

Kategorier av personuppgifter:

 • Kontaktuppgifter;
 • Identitetsinformation;
 • Arbetsrelaterad data

Rättslig grund:
Avtal.

Kategorier av mottagare:

 • Församling (till exempel vid leverans till minnesstund)

Lagringsperiod:
Som längst sparar vi dina personuppgifter i sju (7) år för att uppfylla krav i bokföringslagen.