Gå till sidans huvudinnehåll

Visselblåsarfunktion

För oss på Momento AB, nedan Momento, är det viktigt med en transparent företagskultur och att vi beter oss på ett etiskt och lagligt sätt i alla lägen. Vi följer därför den Uppförandekod som finns inom koncernen och har även tagit fram en visselblåsarfunktion. Med vår visselblåsarfunktion ska det vara enkelt och säkert att kunna rapportera om misstänkta oegentligheter eller andra allvarliga händelser. Vi vill att alla människor som berörs av vår verksamhet ska känna sig trygga och detta är en del i vårt förebyggande arbete mot missförhållanden.

Svensk lagstiftning ställer vissa krav på när det ska finnas en visselblåsarfunktion och skyddar samtidigt de personer som rapporterar om missförhållanden. Du kan läsa mer om detta i lag (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden.

För att erbjuda ett pålitligt rapporteringssystem har vi anlitat en oberoende extern part, WhistleLink, som tillhandahåller en webbaserad rapporteringskanal och system för uppföljning som möjliggör anonym rapportering.

Visselblåsarfunktionen är ett komplement till övriga interna rapporteringsvägar som vi har på Momento.

Vem får rapportera?

Visselblåsarfunktionen kan användas av den som är eller tidigare har varit anställd, konsult, praktikant, arbetssökande eller annan person i en arbetsrelaterad eller liknande relation till Momento. Du kan också vara kund eller en helt utomstående person som ska kunna rapportera om allvarliga händelser.

Vad kan du rapportera?

Visselblåsarfunktionen ska endast användas vid rapportering av misstänkta oegentligheter eller andra allvarliga händelser.

Exempel på det kan vara:

  • Misstanke om bedrägerier, korruption eller annan form av ekonomiska brott
  • Grovt åsidosättande av arbetsmiljölagstiftningen
  • Allvarliga former av trakasserier

Kundklagomål ska inte anmälas via vår visselblåsarfunktion utan hänvisas i första hand till den person du haft kontakt med hos oss, ansvarig chef eller vår Kundombudsman som du kan läsa mer om här.

Hur gör du för att rapportera?

Du rapporterar via nedanstående länk som går till en extern webbplats. Via denna länk kan du rapportera skriftligt via ett formulär eller ringa in till en mottagningsfunktion.

Det är också möjligt att boka ett fysiskt möte med den interna mottagargruppen via rapporteringskanalen. Det fysiska mötet begränsar dock möjligheten till full anonymitet.

En rapport behöver vara så utförlig som möjligt angående den misstänkta händelsen annars blir den svår att utreda. Därför är frågeformuläret i rapporteringskanalen utformat så det hjälper dig som rapporterar att ge fullständig information. Det finns också möjlighet att bifoga dokument.

När du är klar med din rapport får du en särskild verifieringskod som du kan använda för att logga in på ditt ärende och kommunicera med mottagarna.

Vad händer med rapporten?

En rapport som lämnas in via visselblåsarfunktionen hanteras alltid konfidentiellt. Inkomna rapporter tas emot av vår externa part, WhistleLink, som bedömer den inkomna rapporten, ger förslag på eventuella utredningsåtgärder och ser till att ärendet hamnar hos Momentos interna mottagningsfunktion.

Utifrån WhistleLinks inledande rekommendationer bedömer vår interna mottagningsfunktion inrapporterade uppgifter och fattar därefter beslut om eventuell utredning (intern eller extern) samt ytterligare åtgärder i anledning av utredningen.

Den externa mottagningsfunktionen (WhistleLink) ska även se till att potentiella jävsituationer eller intressekonflikter undviks. Om ett ärende inkommer som omfattar någon av Momentos interna mottagare kommer denna eller dessa personer inte inkluderas i den fortsatta hanteringen. Om alla interna mottagare omfattas av ärendet kommer ärendet vidarebefordras till en alternativ mottagare.

Personerna inom såväl den externa mottagningsfunktionen som den interna mottagningsfunktionen har tystnadsplikt.

Återkoppling till rapporterande person samt gallring av inkomna ärenden ska ske i enlighet med rådande lagstiftning. Det innebär till exempel att du som rapporterat får en bekräftelse om att rapporten har tagits emot och får sedan i skälig utsträckning återkoppling om bedömning/hantering/utredning av ärendet.

Skydd för dig som rapporterar

Du kan välja att vara anonym i din rapportering.

Den som i god tro rapporterar, det vill säga vid rapporteringen har skälig anledning att anta att informationen om missförhållandena är sann, får inte utsättas för repressalier från Momentos sida.

Den som rapporterar får inte göras ansvarig för att ha åsidosatt tystnadsplikt, under förutsättning att personen vid rapporteringen hade skälig anledning att anta att rapporteringen av informationen var nödvändig för att avslöja det rapporterade missförhållandet eller överträdelsen.

Undantag från skydd gäller dock

Om den som genom rapporteringen eller inhämtandet av information gör sig skyldig till ett brott. Exempel på sådant brott kan vara obehörig dataåtkomst, inbrott eller utpressning.

Om visselblåsarfunktionen används för att till exempel medvetet misskreditera, trakassera eller förfölja andra utan grund.

Om personen som rapporterar själv har varit involverad i de oegentligheter som rapporteras.

Momento är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter genom din anmälan. Läs mer om hur Momento behandlar dina personuppgifter i vår integritetspolicy.

Rapportera om missförhållanden eller misstänkta överträdelser